นิล

นิล แหวนผู้ชาย ราคาถูก
นิล ศาสตร์แห่งสีดำ สีดำ เป็นสีแห่งความลึกลับ ความเปลี่ยนแปลงและจุดหมายปลายทาง สีดำ ยังหมายถึงการคุ้มครอง ปกป้องความเป็นส่วนตัว ระมัดระวังความเป็นตัวของตัวเอง ความตั้งมั่น เข้มแข็ง การพึ่งพาตัวเองและเป็นที่พึ่งพิง สีดำเป็นตัวแทนเห่งพลังงานและความคิด ในด้านจิตใจและอารมณ์ สีดำสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ สร้างความสงบให้เกิดแก่อารมณ์ และยังทำให้เกิดความรู้สึกปลงต่อความทุกข์ในโลกอีกด้วย สีดำยังสร้างเกราะกำแพงให้แก่อารมณ์และจิตใจด้วย บุคคลที่รักสีดำมักเป็นคนระวังตัว ให้ความสนิทสนมและไว้วางผู้อื่นยาก มีความหนักแน่น ขณะเดียวกัน มักมีความลึกลับ มีเสน่ห์ มีอำนาจ และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ผู้รักสีดำมักมีมุมมองต่อโลกแปลกจากคนทั่วไป มักชอบใช้ความคิด ชอบค้นหา แสวงหาบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในผู้ที่รักสีดำ คือ มักเป็นคนไม่เบียดเบียนใคร ไม่เอาเปรียบ และไม่ชอบวิจารณ์ใคร เนื่องด้วยคนรักสีดำมักให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและคนใกล้ชิดมากกว่าจะคิดฝักใฝ่ในเรื่องไกลตัว
ในทางกายภาพ สีดำ เป็นสีที่ปกป้องคุ้มครองการถูกรุกล้ำจากโรคภัยไข้เจ็บ จากพลังงานที่มองไม่เห็น นอกจากนี้สีดำยังเกี่ยวข้องกับระบบประสาท กระดูกสันหลังและการมองเห็นด้วย
ในแสงรัศมี (AURA) ของบุคคลใดที่มีสีดำ หากแสงนั้นปรากฏเป็นสีดำที่ส่องประกาย มักหมายถึงการปกป้องคุ้มครอง การหักเหสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ความมั่นคงทางอารมณ์ และการเป็นที่พักพิงของผู้อื่นด้วย

แสดง 3 รายการ